4

Øksnevadtjønn

This is an example of a HTML caption with a link.

Øksnevadtjønn er en gammel dødisgrop som ble dannet på slutten av siste istid. Nå er tjernet en rik kulturlandskapssjø og et viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for fugl. Reservatet har flere rødlistede plantearter. På 1930-tallet var tjernet betydelig større enn i dag. Det skal ha hatt sandbunn og fine badeplasser om sommeren. Siden den gang har det skjedd store endringer. Vannstanden har blitt senket og vannkvaliteten har blitt dårligere grunnet avrenning fra minkfarm og kloakk som ble sluppet ut i tjernet over flere tiår.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Klepp
Naturtype: Innsjø
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 126

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Øksnevadtjønn er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet. Men du blir anmodet til å respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i området – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Unngå å plukke blomster i verneområdet. Motorisert ferdsel og telting er ikke tillatt. Hunder skal holdes i bånd hele året. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

Fugletårn på vestsiden av Øksnevadtjønn. Adkomst til tårnet fra turvei som starter i sørvest-enden av reservatet.

For mer informasjon om området henvises til Klepp kommune og Fylkesmannen i Rogaland.