3

Lonavatnet

This is an example of a HTML caption with a link.

Lonavatnet er en av flere innsjøer i Figgjovassdraget. Vannet er grunt og næringsrikt med stor tilvekst av takrør. I nedslagsfeltet til Lonavatnet er det i hovedsak fulldyrket jordbruksareal. Vegetasjonsbeltet langs vannet er et viktig hekkeområde for sivsanger. Her finnes også flere hekkende vannfugler, blant annet sothøne og knoppsvane. Om vinteren er innsjøen tilholdssted for en rekke overvintrende andefugler. Naturreservatet omfatter vannflaten og en strandsone inntil land.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Klepp/Sandnes
Naturtype: Innsjø
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 3210

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Lonavatnet er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men du blir anmodet til å respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i området – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Unngå å plukke blomster i verneområdet. Motorisert ferdsel, telting og jakt er ikke tillatt. Hunder skal holdes i bånd hele året. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

Det går vei ned til en rasteplass ved elva i sørvest-kanten av reservatet, og videre går det sti til et fugletårn.

For mer informasjon om området henvises til Klepp og Sandnes kommuner og Fylkesmannen i Rogaland.