Storspove

This is an example of a HTML caption with a link.

Vår største vadefugl

Den er ikke til ta feil av, storspoven. Med sitt nedoverbuete nebb og lange bein er den ulik alle andre fugler i det åpne kulturlandskapet, bortsett fra småspoven. Men småspoven er en fåtallig hekkefugl på Jæren. Storspoven er lettest å høre og se om våren når den inntar hekkeplassene. Da driver den et aktivt fluktspill som blir avsluttet med en rullende, kraftig trille. Storspoven er en typisk jordbruksfugl, men fins også på åpne strandenger, myrer og i lynghei. Bestanden har gått tilbake de seinere årene.

Fakta

Vitenskapelig navn: Numenius arquata
Norsk navn: Storspove
Hører til: Snipefamilien
Habitat: Åpne landskap, dyrka mark, myr, strand og lynghei
Utbredelse: Nord- og Mellom-Europa og deler av Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Straks eggene er klekket, stikker hunnen sin vei og hannen har ansvaret for ungene til de er flygedyktige.

Storspoven overvintrer i hovedsak på De britiske øyene og i Nord-Europa. Spoven er ettertraktet jaktobjekt i enkelte land.

I slekt med

Annen info

Storspoven står som nær truet (NT) i Nasjonale rødliste over truete arter (2010).