Steinvender

This is an example of a HTML caption with a link.

På jakt under steinene

Steinvenderen er en vader med korte bein og kort, kraftig nebb. Navnet har den fått fordi den bruker nebbet til å snu på småstein under jakten på krepsdyr og mark nede i vannkanten. Arten er lett gjenkjennelig med klare farger og tegninger. Steinvenderen er en kystfugl som trives ute ved havet både på vinteren og i hekketiden. Den hekker langs norskekysten med unntak av Sørlandet, men de tetteste bestandene finnes i Nord-Norge. Noen overvintrer på Jæren og arten kan påtreffes langs hele Jærkysten, fortrinnsvis på steinete strender.

Fakta

Vitenskapelig navn: Arenaria interpres
Norske navn: Steinvender, steinvendar
Hører til: Snipefamilien
Utbredelse: Langs kysten i nordlige deler av Europa, Asia, Amerika og Grønland
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Steinvender-hunnen bygger reir i en grunn grop på bakken. Reiret fôrer hun med blader og plantemateriale. Hun legger vanligvis fire egg som hun samarbeider med hannen om å ruge ut. Ungene klekkes etter 21-24 dager, og de forlater redet før det har gått et døgn. Ungene finner mat på egenhånd fra første stund, så jobben til foreldrene er å holde dem varme og forsvare dem mot rovdyr. Steinvenderen er flinkere til å forsvare ungene sine enn de fleste av de andre vaderne, men allikevel kan ungene bli tatt av rovdyr som fjellrev. Etter ca. 20 dager blir ungene flyvedyktige, og de forlater da foreldrene. Fuglene blir kjønnsmodne etter to år.

I slekt med

Annen info

Steinvender er rangert som nær truet (NT) på Svalbard i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).