14

Hagavågen

This is an example of a HTML caption with a link.

Hagavågen ligger som en kile i landskapet, skjermet for vær og vind, på vestsida av Hafrsfjord. Naturreservatet har store, langgrunne mudderflater med fjæremark. Disse områdene er viktige i næringssøk for fugl som raster og overvintrer på Jæren, blant annet for trekkende vadefugler som myrsnipe, lappspove og dvergsnipe. De ytre og dypere områdene av sjøen er viktige som overvintringsområder for ærfugl, sjøorre, dykkere og lommer. Også vegetasjonen i Hagavågen er verneverdig med verdifulle ålegrasenger på mudderflatene.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Sola
Naturtype: Grunne sjøområder
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 360

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Hagavågen er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men av hensyn til det sårbare fuglelivet bør ferdsel unngås. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.