VERDT Å VITE

Ramsar

I 1971 ble den første globale avtalen om vern av dens våtmarker undertegnet i den iranske byen Ramsar. Avtalen som har fått navnet Ramsar-avtalen er undertegnet av Norge og 159 andre land. I Norge og Svalbard har 37 våtmarker Ramsar-status og er vernet etter naturmangfoldloven.

Jæren våtmarkssystem

23 innsjøer, myrer og gruntvannsområder på Jæren har Ramsar-status. Områdene går under benevnelsen Jæren våtmarkssystem. Våtmarkene er vernet som naturreservater eller landskapsvernområder med fugle- og/eller plantelivsfredning. Våtmarkene i Jæren våtmarkssystem omfatter tilsammen 34 080 dekar hvorav det meste av arealet er åpne vannflate. Verneområdene finner du mellom Randaberg  kommune i nord og Hå kommune i sør.

Jærstrendene landskapsvernområde

Landskapsvernområdet på Jæren ble opprettet i 1977, og omfatter en sju mil lang kystlinje fra Randabergvika i nord til Ogna i sør, med unntak av strekningen Vistnes–Kolnes samt skjærgården vest for fastlandet. Området ble vesentlig utvidet ved kgl. res. 9. desember 2003. Landskapsvernområder, fuglefredningsområder, områder med plantelivsfredning og vern av geologiske naturminner overlapper hverandre delvis. De ulike vernede områdene omfatter både landarealer og områder i sjøen; totalt areal om lag 193 km2, herav ca. 18 km2 landareal i Randaberg, Sola, Klepp og Hå kommuner. Sanddynene er særlig vernet mot nydyrking. Området har åtte fuglefredningsområder, ni plantefredningsområder og fire geologiske naturminner. I tillegg finnes ca. 150 fredede fornminner, bl.a. gravhauger, og områder tilrettelagt for friluftsliv.